Prohlášení o ochraně dat dle GDPR

Odpovědnost za zpracování osobních dat ve smyslu Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) nese Döllken Profiles GmbH, Stangenallee 3, 99428 Nohra, Deutschland, Tel.: + 49 (0)3643 4170 711, e-mail: info@doellken-profiles.com, www.doellken-profiles.com

I. Ochrana dat u Döllken Profiles

Shromažďujeme a využíváme osobní údaje našich uživatelů zásadně jen v případě, že to je nezbytné k poskytování funkční internetové stránky a našich obsahů a služeb. Ke shromažďování a využívání osobních údajů našich uživatelů dochází pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí získání souhlasu není z faktických důvodů možné, a zákonné předpisy zpracování údajů povolují.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme k operacím zpracování osobních údajů souhlas dotčené osoby, považuje se za právní základ čl. 6 odst. 1 písmeno a Nařízení EU (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písmeno b Nařízení EU (GDPR). To platí i pro operace zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění právního závazku, kterému náš podnik podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR.

Když je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody dotčeného nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, pak slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR.

I. Ochrana dat u Döllken Profiles

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile odpadne účel jejich uložení. K uložení může navíc dojít, když to předpokládal evropský nebo národní zákonodárce v právních unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým odpovědný subjekt podléhá. K zablokování nebo výmazu dat dojde i v případě, že uplyne lhůta pro uložení předepsaná některou z uvedených norem, ledaže je nezbytné data dále ukládat za účelem uzavření smlouvy nebo jejího plnění.

II. Návštěva našich internetových stránek

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém otevření našich internetových stránek náš systém automaticky eviduje údaje a informace o systému počítače, který stránky otevřel.

Přitom se zjišťují následující údaje:

  • IP adresa uživatele · Datum a čas přístupu
  • Vyžádané zdroje (HTML, obrázky atd.)
  • Status HTTP
  • Velikost odeslaného obsahu v bytech
  • Referenční místo (strana, odkud byla stránka vyvolána)
  • Browser User Agent uživatele (verze prohlížeče a obecně operační systém, jako Windows, Linux, Mac)

Data se také ukládají v logfiles našeho systému. K ukládání těchto dat společně s jinými osobními údaji uživatele nedochází. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby se umožnilo dodání internetové stránky na počítač uživatele. K tomu musí zůstat IP adresa uživatele po dobu trvání relace uložena. K ukládání do logfiles dochází za účelem zajištění funkčnosti internetové stránky. Navíc nám údaje slouží k optimalizaci internetové stránky a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. K vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází. Údaje se mažou, jakmile už nejsou nutné k dosažení účelu jejich zjišťování. V případě evidence údajů k poskytování internetové stránky je to ve chvíli, kdy je příslušná relace ukončena. V případě ukládání dat do logfiles k tomu dochází nejpozději za sedm dnů. Ukládání údajů nad tento rámec je možné. V takovém případě budou IP adresy uživatele vymazány nebo pseudonymizovány tak, aby k nim už nebylo možné přiřadit klienta, který stránky otevřel.

Evidovat údaje k poskytování internetových stránek a ukládat je do logfiles je nezbytně nutné k provozu internetových stránek. Proto neexistuje možnost námitky ze strany uživatele.

III. Používání souborů cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetové stránky používají cookies. Jde o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, popř. internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel otevře internetovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen malý soubor cookie. Tato cookie obsahuje charakteristické řetězce znaků, které umožňují jednoznačnou identifikaci prohlížeče při novém otevření internetové stránky. Využíváme je, abychom mohli naše internetové stránky ztvárnit uživatelsky přívětivěji.

Tato webová stránka využívá dočasné soubory cookies a cookies třetích stran. Dočasné cookies se mažou automaticky, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména krátkodobé cookies. Ty ukládají tzv. session-ID, které umožňuje přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče ke společné relaci. Díky tomu se dá Váš počítač znovu rozpoznat, když se na webovou stránku vrátíte. Tento druh cookies používáme k zajištění provozu a funkčnosti našich internetových stránek. Krátkodobé cookies se smažou, když se odhlásíte, nebo zavřete prohlížeč.

Cookies třetích stran jsou soubory, které ukládá a eviduje jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Tato internetová stránka používá cookies třetích stran v rámci níže popsaného analytického nástroje Google Analytics.

Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete je v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče kdykoli smazat, nebo nakonfigurovat Váš prohlížeč tak, aby tyto soubory cookies už neakceptoval. Dále tam můžete zakázat i cookies třetích stran. Preventivně Vás však upozorňujeme na to, že případně nebude možné využívat všechny funkce na našich internetových stránkách.

Při otevření naší webové stránky bude uživatel informován o používání souborů cookies k analytickým účelům a bude získán jeho souhlas se zpracováním údajů použitých v této souvislosti. Současně bude upozorněn i na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelské údaje shromážděné technicky nezbytnými soubory cookies se nepoužívají k vypracování uživatelských profilů.

IV. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

K zasílání zpravodajů dochází na základě přihlášení uživatele na webové stránce: Na naší internetové stránce je možnost zasílání bezplatného zpravodaje. Při přihlášení k zasílání zpravodaje získáme údaje ze vstupní masky. Ty tvoří jméno a e-mailová adresa uživatele. Navíc se při přihlášení shromažďují následující údaje: IP adresa počítače, datum a čas registrace.

Ke zpracování údajů se v rámci přihlašování získává Váš souhlas a upozorňuje se na toto prohlášení o ochraně údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro rozesílání zpravodaje nedochází k předávání údajů třetím stranám. Údaje se používají výhradně k rozesílání zpravodaje.

Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručování zpravodaje. Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci přihlašování slouží k zamezení zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

Údaje se mažou, jakmile už nejsou nutné k dosažení účelu jejich shromažďování. E-mailová adresa uživatele se tedy ukládá tak dlouho, dokud je aktivní jeho přihláška k odběru zpravodaje. Odhlášení je možné kdykoli prostřednictvím odhlašovacího odkazu ve zpravodaji nebo prostřednictvím naší zákaznické služby.

V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je kontaktní formulář, který se dá využívat k elektronickému navázání kontaktu. Když uživatel tuto možnost využije, budou nám předány údaje zadané do vstupní masky a my si je uložíme. Tyto údaje jsou:

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:

(1) IP adresa uživatele

(2) Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů se v rámci odesílání získá Váš souhlas a budete upozorněni na toto prohlášení o ochraně údajů. Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě se s e-mailem uloží osobní údaje uživatele. V této souvislosti nedochází k předání údajů třetí straně. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží výhradně nám ke zpracování navázaného kontaktu. V případě kontaktování e-mailem také vzniká nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání mají zabránit zneužití kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost našich IT systémů.

Kontaktní údaje, které vyžadují další zpracování (např. odeslání vzorků), se ukládají jako lead.

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Když nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli podat námitku proti uložení svých osobních údajů. Námitku může odeslat e-mailem přímo pod kontaktním formulářem. Veškeré osobní daje, které byly v rámci navázání kontaktu uloženy, budou v tomto případě smazány.

VI. Google Analytics

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies“ (ad cookies – viz také nahoře). Informace vytvořené pomocí souboru cookie o Vašem využívání této internetové stránky budou zpravidla přeneseny na server Googlu v USA, kde se ukládají. Když otevřete jednotlivé stránky naší webové stránky, pak se Vám uloží následující údaje:

(1) Dva byty IP adresy systému uživatele, který stránku načetl

(2) Načtená webová stránka

(3) Webová stránka, z níž se uživatel dostal na načtenou webovou stránku (referenční stránka)

(4) Podstránky vyvolané z vyvolané webové stránky

(5) Doba prodlení na webové stránce

(6) Četnost načtení webové stránky

Na tomto místě Vás informujeme o tom, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp();“, aby byl zaručen pseudonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP-masking). Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o webových aktivitách a k dalším službám pro provozovatele webové stránky spojené s využíváním webové stránky a internetu. IP adresy předané Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebudou propojované s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit i evidenci údajů (včetně Vaší IP adresy) vytvořených soubory cookies a týkajících se Vašeho využívání webové stránky tím, že si prostřednictvím níže uvedeného odkazu stáhnete doplněk svého prohlížeče a nainstalujete jej. Aktuální odkaz zní: tools.google.com.

Údaje se smažou, jakmile už nebudou nutné za účelem vedení záznamů.

VII. Vaše práva

Máte právo vůči odpovědné osobě na opravu nepřesných a/nebo doplnění neúplných údajů, pokud zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí ihned provést opravu.

2. Právo na omezené zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

(1) Když popíráte správnost osobních údajů, které se Vás týkají, na dobu, která odpovědné osobě umožní prověřit správnost osobních údajů;

(2) Když zpracování je neoprávněné a vy odmítnete výmaz osobních údajů a namísto toho požadujete omezení užívání osobních údajů;

(3) Odpovědná osoba už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k uplatnění, k výkonu právních nároků nebo jejich ochraně, nebo

(4) Když jste podali námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a doposud nebylo konstatováno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby nad Vašimi důvody.

Když bylo omezeno zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, smí se tyto údaje – nehledě na jejich uložení – zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků nebo k ochraně práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Když bylo omezení zpracování dle výše uvedených předpokladů omezeno, bude Vás odpovědná osoba informovat předtím, než bude omezení zrušeno.

3. Právo na výmaz

a) Povinnost provést výmaz

Od odpovědné osoby můžete požadovat, aby byly ihned vymazány osobní údaje, které se Vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje ihned vymazat, pokud platí některý z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se Vás týkají, už nejsou nutné k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

(2) Odvoláte svůj souhlas, o nějž se zpracování dle čl. 6 odst. 1 písmene a nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR opíralo, a ke zpracování chybí jiný právní základ.

(3) Podáte námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR proti zpracování a neexistují žádné jiné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 2 písmeno 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovávány neoprávněně.

(5) Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je nezbytný ke splnění právního závazku dle unijního práva nebo práva jiného členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá.

(6) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromažďovány s odvoláním na nabízené služby informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR..

b) Informace pro třetí strany

Když odpovědná osoba zveřejní osobní údaje, které se Vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna je vymazat, pak s ohledem na použitelné technologie a implementační náklady přijme přiměřená opatření, i technického druhu, aby informovala osoby odpovědné za zpracování dat, které osobní údaje zpracovávají, o tom, že jste jako dotčená osoba požádali o výmaz všech odkazů k těmto osobním údajům, nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

(1) K výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informace;

(2) Ke splnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému odpovědná osoba podléhá, nebo ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo probíhá při výkonu veřejného moci, který byl přenesen na odpovědnou osobu;

(3) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 písmene i a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) K archivačním účelům, které jsou ve veřejném zájmu, k vědeckým nebo historickým badatelským účelům nebo ke statistickým účelům dle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožňuje uskutečnění cílů tohoto zpracování, nebo je vážně negativně ovlivňuje, nebo

(5) k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků.

4. Právo na informace

Když jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, pak je tato odpovědná osoba povinna oznámit všem příjemcům, kterým odhalila osobní údaje, které se Vás týkají, oznámit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se ukáže, že to je nemožné, nebo spojené s nepřiměřenými náklady.

Vůči odpovědné osobě máte právo být informováni o těchto příjemcích.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě. Navíc máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by se tomu snažila zabránit odpovědná osoba, které byly tyto údaje poskytnuty, pokud

(1) Zpracování probíhá na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo na základě zákona o ochraně osobních údajů.

(2) Dochází ke zpracování pomocí automatizovaných procesů.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo docílit, že osobní údaje, které se Vás týkají, předá přímo odpovědná osoba jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky proveditelné. Nesmí být negativně ovlivněna svoboda a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údaje neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné k ochraně úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla na odpovědnou osobu přenesena.

6. Právo na námitku

Z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k němuž dochází na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Odpovědná osoba už nezpracovává osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže může prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění právních nároků, jejich výkonu nebo ochraně.

Když se osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávají za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování těchto údajů za účelem takové reklamy; totéž platí i pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou.

Když podáte námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, pak se už osobní údaje, které se Vás týkají, nebudou k tomuto účelu zpracovávat.

V souvislosti s užíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – máte možnost využít své právo na námitku prostřednictvím automatizovaného procesu, při němž se využívají technické specifikace.

7. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu z hlediska zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování, k němuž docházelo na základě souhlasu až do odvolání.

8. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování –, které má pro Vás právní účinky nebo Vás podobným způsobem značně negativně ovlivní. To neplatí, když rozhodnutí

(1) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a odpovědnou osobou,

(2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na obranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, nebo

(3) padlo s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písmeno a nebo g GDPR a byla přijata přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

Co se týká případů uvedených v bodech (1) a (3), odpovědná osoba přijme přiměřená opatření, aby ochránila práva a svobody a Vaše oprávněné zájmy, k čemuž patří minimálně právo na dosažení zásahu osoby ze strany odpovědné osoby, právo na popsání vlastního stanoviska a právo na napadení rozhodnutí.

9. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Aniž by tím byly dotčeny další libovolné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo na stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový orgán, u něhož byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku dle čl. 78 GDPR.

VIII. Sociální záložky

Na naší webové stránce používáme tzv. social bookmarks (Facebook, Google, Twitter). Díky těmto sociálním záložkám můžete sdílet článek z naší internetové nabídky ve svém vlastním profilu na sociálních sítích. Abyste sdíleli příslušné obsahy, potřebujete mít existující profil u již nabízených služeb: na Facebooku, Googlu nebo Twitteru. Sociální záložky jsme na naše webové stránky integrovali pouze jako odkaz na příslušné služby. Když kliknete na začleněnou grafiku, budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služeb a až poté bude přenesena uživatelská informace. Účel a rozsah shromažďovaných údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovatelem služeb i Vaše práva v tomto směru a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí najdete v bezpečnostních pokynech poskytovatele služeb.

Pokyny týkající se ochrany dat na Facebooku:

www.facebook.com

Pokyny týkající se ochrany dat na Googlu:

www.google.de